Ki Summary new BindingDB logo
myBDB logout
Reaction Details
Report a problem with these data
TargetCytochrome P450 3A
LigandBDBM22893
Substrate/Competitorn/a
Meas. Tech.ChEMBL_52069
IC50>50000±n/a nM
Citation Schwab DFischer HTabatabaei APoli SHuwyler J Comparison of in vitro P-glycoprotein screening assays: recommendations for their use in drug discovery. J Med Chem 46:1716-25 (2003) [PubMed]  Article
More Info.:Get all data from this article,  Assay Method
 
Cytochrome P450 3A
Name:Cytochrome P450 3A
Synonyms:Albendazole monooxygenase | Albendazole sulfoxidase | CYP3A4 | CYPIIIA3 | CYPIIIA4 | Cytochrome P450 3A3 | Cytochrome P450 3A4 | Cytochrome P450 3A4 | Cytochrome P450 3A4 (CYP3A4) | Cytochrome P450 HLp | Nifedipine oxidase | Quinine 3-monooxygenase | Taurochenodeoxycholate 6-alpha-hydroxylase
Type:Enzyme
Mol. Mass.:57349.57
Organism:Homo sapiens (Human)
Description:n/a
Residue:503
Sequence:
MALIPDLAMETWLLLAVSLVLLYLYGTHSHGLFKKLGIPGPTPLPFLGNILSYHKGFCMF
DMECHKKYGKVWGFYDGQQPVLAITDPDMIKTVLVKECYSVFTNRRPFGPVGFMKSAISI
AEDEEWKRLRSLLSPTFTSGKLKEMVPIIAQYGDVLVRNLRREAETGKPVTLKDVFGAYS
MDVITSTSFGVNIDSLNNPQDPFVENTKKLLRFDFLDPFFLSITVFPFLIPILEVLNICV
FPREVTNFLRKSVKRMKESRLEDTQKHRVDFLQLMIDSQNSKETESHKALSDLELVAQSI
IFIFAGYETTSSVLSFIMYELATHPDVQQKLQEEIDAVLPNKAPPTYDTVLQMEYLDMVV
NETLRLFPIAMRLERVCKKDVEINGMFIPKGVVVMIPSYALHRDPKYWTEPEKFLPERFS
KKNKDNIDPYIYTPFGSGPRNCIGMRFALMNMKLALIRVLQNFSFKPCKETQIPLKLSLG
GLLQPEKPVVLKVESRDGTVSGA
Blast this sequence in BindingDB or PDB
  Blast E-value cutoff:
BDBM22893
n/a
NameBDBM22893
Synonyms:CHEMBL512 | Ranitidine | ZANTAC | dimethyl[(5-{[(2-{[(E)-1-(methylamino)-2-nitroethenyl]amino}ethyl)sulfanyl]methyl}furan-2-yl)methyl]amine
TypeSmall organic molecule
Emp. Form.C13H22N4O3S
Mol. Mass.314.404
SMILESCN\C([CH-][N+]([O-])=O)=[NH+]/CCSCc1ccc(CN(C)C)o1
Structure
Search PDB for entries with ligand similarity:Similarity to this molecule at least: